<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1105800979812428&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Getty2

Enkelt og sikkert med RiskManager

RiskManager er et markedsledende elektronisk kvalitetssystem som støtter virksomheten med kvalitets- og styringsprosesser, avvikshåndtering, varslinger og risikovurderinger. RiskManager  passer til både offentlig og privat sektor. 

Løsningen  er basert på et åpent og fleksibelt grensesnitt, og har integrasjonsmuligheter som sikrer nødvendig handlefrihet uten organisatoriske bindinger.  Den støtter integrasjon mot sak- og arkivløsninger, fagsystemer og portaler. 

RiskManager kan benyttes for ISO-sertifisering. Selv om løsningen støtter seg på kjente ISO-standarder, er det ikke krav til kjennskap for å bruke løsningen.

Løsningen utnytter effektivt virksomhetens SharePoint intranetportal i håndtering av kvalitetsdokumentasjon og leveres med frittstående moduler for avvik, varsling, risikovurdering og skaderegistrering. For institusjoner tilbyr vi registrering av fallhendelser. For skoler vil RiskManager Skade elev/student gi en brukervennlig elektronisk løsning tilpasset lovpålagte krav om rapportering av skader på elever og studenter.

Det er raskt og enkelt å etablere et eget operativt internkontroll i RiskManager. Det gjøres lett tilgjengelig for alle i virksomheten. Løsningen støtter nettbrett og mobile løsninger, og leveres med egen mobilapp for avviksregistrering. 

RiskManager Avvikshåndtering

Fullstendig saksbehandlerløsning med alle funksjoner for å melde, behandle og lukke avvik. Støtter også oppfølging av avvik avdekket i forbindelse med revisjoner (interne/eksterne), tilsyn og klager. Støtter opp om avvik og korrigerende tiltak beskrevet i ISO standard 9001:2018.

RiskManager Risikovurdering 

God risikostyring reduserer faren for skader og tap, men krever tid og fokus. Tilsynsmyndigheter krever i tillegg dokumentasjon av prosessen, resultatet og hvordan risiko følges opp over tid. Risikovurdering gir støtte for arbeidet i henhold til NS-ISO 31000:2009 og NS5814:2008.

RiskManager Skaderapportering Ansatt

Innrapportering og behandling av personskader og yrkesskader for ansatte. Elektroniske skjema sendes til NAV, Arbeidstilsynet og forsikringsselskap. Modulen kan integreres med kundens sak- og arkivløsning og sende skjemaene elektronisk.

RiskManager Fall

Støtter arbeidet med fallforebygging og registrering av fall, fallskader og hoftebrudd. Etter samhandlingsreformen skal kommunene ha større fokus på forebyggende tiltak innen alle felt, også rettet mot eldre.

RiskManager Varsling

RiskManager Varsling er en sikker digital løsning for rapportering av varslingssaker, og den støtter virksomhetens interne varslingsrutiner.

App for avviksregistering

Med denne appen kan man melde avvik direkte fra egen mobiltelefon. Det er en enkel applikasjon med brukeren i fokus. Gjennom fire enkle trinn blir brukere veiledet gjennom registrering av avviket, der man også kan legge ved bilder.