Prosjektledelse

Prosjektledelse er et godt definert fagområde, og alle våre prosjektledere er Prince2 sertifiserte på ulike nivåer.

PRINCE2 står for Projects in Controlled Environments og er en internasjonal sertifisering for effektiv prosjektledelse. Metoden er internasjonal og kan tilpasses de fleste bedrifter, bransjer og prosjekter. PRINCE2 har sitt utspring fra Storbritannia, hvor metoden er utbredt både i offentlig og privat sektor. I dag er PRINCE2 en anerkjent standard innen prosjektledelse og brukes over hele verden.

Metoden består av flere prosesser, temaer og prinsipper. Det finnes en tydelig struktur for ansvar, delegering, myndighet og kommunikasjon i metoden, og er basert på erfaringer fra prosjektsponsorer, -ledere, -team, kursledere og konsulenter fra hele verden.  Digitaliseringsdirektoratets prosjektveiviser bygger på de samme prinsippene.

Vår prosjektgjennomføring er basert på en beste praksis og malverk som er utviklet over flere års erfaring i ulike typer prosjekter. Basert på det utgangspunktet justeres detaljplanen etter behovene i hvert enkelt prosjekt.

 

Endringsledelse

Det er i samspillet mellom digitale løsninger og mennesker at gevinstene skapes. Da må vi slutte med gamle rutiner og vi må gjøre det sammen for å skape gevinster.

Vi i Sikri har flere sertifiserte endringsledere etter Prosci metodikk. Innføring av nye systemer krever også endring i rutiner og hvordan vi mennesker arbeider. Å fasilitere endringsprosesser er krevende og ekstern innleie av fasilitator gir ofte ekstra gevinster da endringsmotstanden får komme frem og vi kan jobbe med den sammen. De rette sponsorer kommer på plass. En god endringsprosess krever forankring i ledelsen.

Vår tjeneste inneholder:

  • Intervjuer med sentrale ledere, mellomledere og tillitsvalgte
  • Utarbeide interessentanalyse og målanalyse sammen med Kunden
  • Utarbeide kommunikasjonsplan sammen med Kunden
  • Workshops der vi jobber med hvilke endringer vi ønsker å få til
  • Avslutning med klare rammer for hvordan målene skal måles og følges opp videre av Kunden

Service Delivery Manager (SDM)

SDM vil være Kundens hovedkontakt for avtalen og dens operasjonelle forhold, og jobber proaktivt med organisering, oppfølging, rutiner og prosedyrer for avtalte tjenester.

SDM kan planlegge og koordinere nye leveranser, og er ansvarlig for planlegging, koordinering og gjennomføring av regelmessige statusmøter med Kunden, og bidrar til samhandling mellom partene.

SDM vil følge opp Kundens tilbakemeldinger og sørge for at disse blir en del av Leverandørens kontinuerlige forbedringsarbeid.

 

Functional Account Manager (FAM)

 

Sak/arkiv og eByggesak

Vi har erfart at kunder som får ekstra bistand etter implementering av sak- og arkivløsning eller digital byggesaksbehandling ofte kommer raskere i gang med å høste de store gevinstene og utnytter systemet mer effektivt på lengre sikt. Personlig rådgivning av nøkkelressurser, målrettet og tilpasset bistand kan raskt gjøre en stor forskjell.

 

Møte- og utvalgsforvalter

Elements Møte- og utvalgsbehandling for offentlige virksomheter er kompleks i forhold til hvor mange roller og parter som er involvert. De ulike rollene har ulike oppgaver og skal løse sin del av jobben på en effektiv, god og digital måte. Møte- og utvalgsforvalter har en sentral og koordinerende rolle. Vi har spesialister som kan bistå i dette sentrale arbeidet.

 

Arkivartjenester

Våre dyktige fagkonsulenter har utdypende arkivarkunnskap og kan gi kompetent bistand for kortere og lengre tid. Vi er behjelpelige både med oppgaver som må gjennomføres ved for eksempel sykefravær/permisjon eller om dere i en periode har en ekstra arbeidsbelastning som ved periodisering, avleveringer og lignende.

Vi kan bistå med arkivledelse, daglig drift, sluttbruker kurs, oppdatering av ulike typer dokumentasjon, periodiske oppgaver og intern brukerstøtte for deres sluttbrukere. Dette er ikke en uttømmende liste. På bestilling finner vi ut i felleskap hvordan vi kan best løse oppgaven hos dere.

 

Universell utforming av dokumentmaler

Tilgjengelighet for alle brukere av digitale tjenester er kjernen i de nye kravene om universell utforming (UU).  Dette stiller høye krav til virksomheter som leverer informasjon til publikum, med bruk av klart språk og gode dokumentmaler som oppfyller UU kravene. Sikri har mye erfaring med universell utforming og klart språk ved utforming av dokumenter, og hjelper dere til raskt å oppnå kravene om universell utforming.

Vi kan tilby følgende tjenester:

  • Analyse av dokumentmaler i henhold til UU
  • Bistå i arbeidet med å etablere UU tilpassede dokumentmaler
  • Kurs/workshop i UU tilpassede dokumentmaler

Elements Publikum for historisk base

Offentlighetslovens bestemmelser om alles rett til å få se i dokumenter i offentlig forvaltning, gjelder også innsyn i de eldre dokumentene.

Med Elements Publikum har dere mulighet til å tilgjengeliggjøre sak- og utvalgsdokumenter fra de historiske basene i den samme brukervennlige og elegante innsynsløsningen som dere har for dokumenter fra produksjonsbasen.

Sikri tilbyr bistand til kartlegging, konfigurering og testing slik at Elements Publikum settes opp korrekt og tilpasset deres ønsker rundt publisering av dokumenter fra historisk base. 

Fyll ut skjema så avtaler vi et møte og finner ut hvordan vi best kan bistå din virksomhet: