Digitalisering – den nye x-faktor for kommunens omdømme?

Hvordan en kommune blir oppfattet av innbyggere, ansatte, næringsliv og samarbeidspartnere er avgjørende for omdømmet. Digitaliseringen skjer raskere nå og det legges merke til i langt større grad enn for bare et par måneder siden. Vil farten og kvaliteten på digitaliseringen påvirke kommunens omdømme i en positiv retning? 

Hvilke tjenester og ytelser vi mottar fra kommunen gjennom livet er noe vi gjerne ikke tenker så mye over. Når unntakssituasjonen ble et faktum i Norge måtte flere kommuner finne nye måter å levere de samme tjenestene. Hverdagen ble snudd opp ned for mange, og digitale verktøy ble en nødvendighet på lik linje som håndhygiene og antibac. 

Kommunen har vært sentral i utbyggingen av det nasjonale velferdstilbudet over tid. På mange måter kan vi si at kommunen er den viktigste leverandøren av velferdsstatens tjenester til befolkningen. Hvordan man løser disse oppgavene vil kunne påvirke kommunens omdømme. Dette virker inn på tiltrekningskraften av ny arbeidskraft, men også veksten til kommunen i antall innbyggere.

Hvor tilpasningsdyktig en kommune var når COVID-19 inntok landet tror vi vil ha en sterk ettervirkning på omdømmet. Videre vil vi trekke frem tre fokusområder for en kommune i tiden fremover. 

1. Ivareta personvern

Det er fort gjort å snuble når tjenestene skal leveres utelukkende digitalt. Høyt tempo, mindre direkte kommunikasjon med kolleger og kreativitet kan gi utslag i at følsom data kommer på avveie.

Kommunens arbeid med personvern over tid med gode rutiner og innøvd praksis, vil sikre at også nye digitale verktøy brukes på en god og fornuftig måte. På den måten vil ikke sensitiv data komme på avveie og skade enkeltpersoner, som til slutt gi negativ medieomtale for kommunen. 

2. Åpenhet

Kommunen som forvaltningsorgan har krav om å følge  åpenhetsprinsipper som sikrer at offentlig informasjon tilgjengeliggjøres. Når rådhus og kommunehus stenges av vil digitale løsninger være helt nødvendig for å overholde de juridiske kravene. En kommune som har jobbet aktivt over tid med å tilgjengeliggjøre offentlig informasjon på nett, og samtidig ivaretatt krav til informasjonssikkerhet og personvern, vil unngå ekstra arbeid med innsynsforespørsler til innhold som strengt tatt kunne vært publisert når det var gjort ferdig. De ansatte kan bruke tiden sin på andre arbeidsoppgaver. Befolkningen og næringslivet kan holde seg oppdatert om hva som skjer i kommunen på egen hånd. 

3. Fornøyde ansatte

Oppleves systemene brukervennlige og nyttige for de ansatte vil det kunne gi dem en bedre arbeidshverdag. Det er viktig for en operativ arbeider at systemene støtter opp under arbeidsoppgavenePositivitet med tanke på egen mestringsevne og bedre individuell selvfølelse vil også styrke organisasjonen og bidra til et bedre arbeidsmiljø. God kvalitet skaper gjensidig tillit og trygghet som igjen vil påvirke kommunens kunder, innbyggere og næringsliv.

Vi går mot en mer "normal" hverdag, men fokuset på digitalisering vil fortsatt vokse. Vi i Sikri tror at befolkningen vil stille høyere krav til offentlige aktører når det gjelder å levere tjenester digitalt. Fremover kan dette være den hemmelige x-faktoren for kommunen, som vil tiltrekke seg flere lærere, sykepleiere, arealplanleggere, byggesaksbehandler og øke innbyggertallet i tiden fremover.

New call-to-action

Ole Desalu Vold

Product Manager i Sikri