Skip to content
Rune Carlsen03.03.23 10:202 min read

Omfanget av byggesakstilsyn og ulovlighetsoppfølging er for lavt

Fjorårets KOSTRA-tall viser at det føres tilsyn i omtrent syv prosent av byggesakene på årsbasis. Det er tre prosent under der Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) mener det bør ligge. I tillegg er de fleste utførte tilsynene fordelt på et mindre antall kommuner som faktisk prioriterer tilsyn.

Det er med andre ord mange kommuner som ikke har kommet ordentlig i gang, selv om lovens krav er klart. Og grunnene til dette kan være så mangt. Kanskje mangler kommunen kompetanse, eller kanskje gjør ressurssituasjonen det slik at tilsyn nedprioriteres? Er man alene med oppgaven i en kommune, kan også terskelen for å komme seg ut i felten være stor. Dette gjelder både for tilsyn så vel som ulovlighetsoppfølging.

DiBK inviterte nylig kommunene til å bli med på en nasjonal tilsynskampanje for tilsyn med leiligheter og hybler i 2023. Dette er ett av de to tilsynsområdene som Kommunal- og distriktsdepartementet har stilt krav om at kommunene skal prioritere i 2022-2023.

Skal plan- og bygningsloven fungere etter intensjonen, må kommunene føre tilsyn med etterlevelse av regelverket, slik at byggverk oppnår ønsket kvalitet. Da kan gode digitale verktøy være til hjelp!

Nå er det tilsynsførers tur

Byggesaksbehandlere som har tatt i bruk Elements eByggesak opplever gevinster i form av økt standardisering og en mer effektiv arbeidshverdag. Når enkle og rutinepregede oppgaver standardiseres og automatiseres, frigjøres tid. Dette er tid som saksbehandler kan bruke på de mer komplekse faglige problemstillingene - men frigjort tid kan også omdisponeres til ulovlighetsoppfølging og tilsyn!

Nye arbeidsflyter i Elements eByggesak

Visste du at Sikri har utvidet tilsynsfunksjonaliteten i Elements eByggesak, og laget en splitter ny arbeidsflyt for oppfølging av ulovligheter?

Med dette ønsker vi å gi tilsyns- og byggesaksavdelinger i norske kommuner et godt digitalt rammeverk for å utføre det lovpålagte og viktige arbeidet med å føre tilsyn og å følge opp ulovligheter.

Arbeidsflytene er utviklet sammen med Fredrikstad kommune og Øvre Eiker kommune og er nå gjort tilgjengelig for alle våre kunder kostnadsfritt.

Med nye arbeidsflyter på plass, er vi i Sikri helt sikre på at også tilsyn og ulovlighetsoppfølgingen kan effektiviseres og standardiseres. Arbeidsflytene gir god støtte til planlegging, gjennomføring og sluttrapport for tilsynsaktiviteten og ulovlighetsoppfølgingen. Sakens gang blir mer oversiktlig og strukturert, og data fra arbeidsflytene danner grunnlag for innsiktsrike rapporter, statistikk og søk.

Arbeidsflytene kan brukes «rett ut av boksen», men vi anbefaler alle kommuner å vurdere en spesialtilpassing. Ved å utnytte potensialet i eByggesaks innebygde «arbeidsflytmotor» kan man legge opp saksbehandling akkurat slik man ønsker, med skreddersydde sjekkpunkter, oppgaver og rapporter.

Hva kan vi i Sikri hjelpe dere med?

Vårt mål er å hjelpe våre kommune-kunder å standardisere og effektivisere tilsynsarbeidet og ulovlighetsoppfølgingen. Vi håper også at kommuner som per i dag ikke utøver tilsyn i utstrakt grad, ser på dette som en gylden mulighet til å komme ordentlig i gang.

Øvre Eiker er en av våre kommune-kunder som har benyttet seg av bistand fra Sikri til å bygge videre på de nye arbeidsflytene. 

Øvre Eiker kommune eByggesak (3)

Les hvordan Øvre Eiker har effektivisert oppfølgingen av ulovligheter i byggesaker med ny arbeidsflyt i Elements eByggesak

Ønsker dere en workshop med en dyktig fagkonsulent for å sammen se på muligheter, eller kanskje et kurs i bygging av arbeidsflyter, så er dere hjertelig velkommen til å ta kontakt.

avatar

Rune Carlsen

Områdeleder eByggesak og ePlansak