Skip to content
Nicolay Moulin27.11.20 16:142 min read

Hvorfor er arkivfaget så viktig?

Arkivloven har stått sterkt i Norge siden den trådte i kraft i 1999. Mye har skjedd siden den tid, blant annet en rivende digitalisering og innføring av elektronisk saksbehandling. I fjor ble det lagt frem forslag til ny arkivlov som også skal omfatte lov om samfunnsdokumentasjon, i tillegg til arkiver.

Grunnen til at vi arkiverer er for å sikre et transparent samfunn og bevare det som har vært hittil. Dette er avgjørende for et godt demokrati. Arkivene er en av de viktigste kildene vi har om fortiden og vårt samfunn, og gir oss betydningsfull kunnskap om utviklingen i Norge. Arkivarer har derfor en viktig jobb med å sikre informasjon og kunnskap fra vår tid, og i tillegg må vi som nasjon se på hvordan vi kan utnytte all den informasjonen vi sitter på.

I Norge har vi blant annet et helsearkiv som går mange tiår bakover, i motsetning til eksempelvis USA som lagrer helsedata mye kortere. Den innsikten vi får fra våre historiske data, vil kunne gi oss unik kunnskap for å kunne drive forskning og utvikling fremover. 

Informasjonen skal tåle morgendagens lys

Når vi faktisk arkiverer all informasjon gir det oss en unik innsikt i hvordan samfunnet utvikler seg og hva vi kan lære av historien, spesielt sammenlignet med andre land som ikke har like krav om arkivering. Arkivloven gjør at alle typer beslutninger som fattes i forvaltningen, om det er stat, helse, kommune eller fylkeskommune, vil bevares.

Arkivloven bidrar til transparens i samfunnet, den avgjørelsen du har tatt skal tåle både dagens og morgendagens lys.

Digitalisering gir økt informasjonsgrunnlag

Den teknologiske utviklingen kommer til å fortsette i et raskt tempo, og det endrer hvordan vi samler inn samfunnsdokumentasjon. De siste årene har vi tatt i bruk en rekke nye typer medier og informasjon skapes også på for eksempel Facebook og SMS. Vårt informasjonssamfunn gir oss andre behov for arkivering og bevaring. Dokumenter er ikke lenger et dekkende begrep på innholdet i et arkiv. Digitaliseringen har gjort at vi har blitt flinkere til å arkivere med fokus på gjenbruk og innsikt, men her ligger det store muligheter for at teknologien kan berike beslutningsgrunnlaget enda mer.

Arkivverket har også åpnet opp for at flere kan teste alternative løsninger enn det som er påkrevd i dagens arkivlov, før de nye lovendringene trer i kraft. Blant annet jobbes det med et prosjekt, "Innebygd arkivering" med mål om å automatisere arkiveringsprosessen slik at saksbehandler kan konsentrere seg om saksbehandlingen og ikke tenke på arkivering. Det vil være avgjørende at arkivaren kontrollerer innholdet i arkivet før det publiseres i offentlige journaler. En slik kontroll gir trygghet for både innbygger og saksbehandler slik at personvernet overholdes når offentligheten får innsyn.

Vi håper og tror at neste generasjons arkivløsning legger til rette for innovasjon og innsikt, slik at vi kan bidra til å sikre fortiden og bevare fremtiden på best mulig måte.

avatar

Nicolay Moulin

CEO i Sikri Holding

RELATERTE INNLEGG