Fornying uten forenkling, er forkastelig!

Vi har fått en prat med leder av tjenesteutvikling i Kongsbergregionen, Britt-Inger Kolset. Hun introduserer oss til de tre F-ene og gir oss et innblikk i hvordan de jobber i regionen for å oppnå akkurat dette. 

Regionsamarbeid

Kongsbergregionen sitt slagord er "Vi er store nok - sammen". Samarbeidet ble etablert i 2005. Strategien til Kongsbergregionen er delt inn i to områder: Samfunnsutvikling og Tjenesteutvikling. Britt-Inger leder området tjenesteutvikling - samarbeid for fremtidsrettete og gode tjenester for regionens innbyggere. 

Fra IKT gjennom digitalisering, mot tjenesteutvikling

Standardisering av IKT drift og etablering av felles anskaffelser, var blant fokusområdene til Kongsbergregionen ved oppstart. 

- Det var befriende når digitalisering ble innført som begrep og dermed gav noe mer innhold til innføring av digitale verktøy. Fokus på IKT alene, gir ingen gevinster. 

Hun ser samtidig frem til at man kan ta steget fullt ut og fokusere på tjenesteutvikling der digitale løsninger blir en del av helheten. At prosjektene fokuserer på alle sider ved en slik fornying slik at endringer blir gjennomført med høy fokus på gevinstrealisering, endringsarbeid og kulturbygging.

Gevinstkartlegging

Hva skal man prioritere innenfor de gitte økonomiske rammene? Det er et vesentlig spørsmål, fremhever Britt-Inger. 

- Vi har tatt utgangspunkt i KS sin gevinstmetodikk og laget et konkret veikart for våre kommuner. 

Forankringsarbeid er viktig. Både i forhold til at ledelsen i hver kommune må være villig til å prioritere dette arbeidet, men også at arbeidet må ha fotfeste blant de ansatte. 

- I vår metodikk har vi en helt klar stafettveksling mellom regionen og øverste administrative ledelse i hver kommune.

Realisere gevinster

Nøkkelen til å realisere gevinstene ligger i at hver kommune tar imot stafettpinnen og gjennomfører de endringene som er påkrevd. I tillegg må de følge opp med måling av gevinstene. 

- Det er denne delen som er både krevende og samtidig nøkkelen for å lykkes. Vi i regionen kan gi støtte og veiledning hele veien, men endringsstegene må hver kommune gå selv. 

Britt Inger viser til at man fort kan velge bort å prioritere dette arbeidet. At det er fort gjort å bli "fanget" i ordinær drift og dermed ikke bruke nok tid på endringer. 

- Vi har klart overgangen fra IKT til digitalisering ved at systemene innføres med like rutiner og konfigurasjon i alle kommunene. Samtidig har vi et godt stykke igjen med fornyingsarbeidet. 

Fra introvert til ekstrovert fokus

Britt-Inger forklarer at vi lenge har fokusert på hvilke gevinster vi kan realisere for kommunen, interne gevinster. At tiden nå, ikke minst i lys av den pågående pandemien, har gitt økt fokus på direkte gevinster til innbygger og næringsliv. 

Tempoet på fornying og forenkling har hatt en økning under pandemien også i Kongsbergregionen, forteller Britt-Inger. 

- Noen sier at for å få til innovasjon må du skaffe deg en brann. Pandemien er et eksempel på dette – og hvor raskt vi fant nye måter å jobbe på uten at vi i det hele tatt trengte å planlegge endringen.

De ansatte må se nytten av de endringene vi skal gjennomføre og lederne må trykke på for å få endringene utført. 

Regionen har hatt høyt fokus på robotisering i senere tid og har lykkes med dette fordi de ansatte har sett nytten. 

- Learning by doing!

Det virker og vi kan bruke konkrete eksempler for å inspirere hverandre til å øke tempoet enda noen hakk. Vi er på vei, men vi har enda mye å gå på. 

Aikivar

Anne Mette Havaas

CMO Sikri Group