Skip to content
Web HERO header (16)

Protokoller

Samsvar protokollbibliotek

Protokoller for kommuner

Sammen med 30 kommuner har vi revidert og kvalitetssikret en mengde behandlingsprotokoller tilpasset kommunene. Listen nedenfor er ikke utfyllende og vil være i kontinuerlig utvikling.

Hvis en kommune skal utarbeide alle protokollene på egenhånd må en involvere mange ansatte. Hver protokoll tar erfaringsmessig 15 timer å utarbeide (flere involverte, møtetid etc.). Kommuner har rundt 200 behandlinger, så å gjøre alt på egenhånd kan bli svært kostbart og ta verdifull tid fra tjenesteproduksjonen.

Bruker dere Samsvar personvern som personvernløsning får dere protokollene med, i tillegg til at vi kan laste opp protokoller dere har utarbeidet i Excel.Dere kan enkelt gjøre endringer i protokollene som er lagt inn i Samsvar personvern.

 

Innhold i behandlingsprotokoller

 1. ​Intern ansvarlig for behandlingen
 2. Beskrivelse av formål
 3. Personopplysninger som registreres
 4. Sensitive personopplysninger som registreres
 5. Kategorier av registrerte
 6. Systemer som benyttes i behandlingen-databehandlere
 7. Hvor opplysningene samles inn fra
 8. Behandlingsgrunnlag (både for ikke-sensitive og sensitive personopplysninger)
 9. Andre hjemmelsgrunnlag
 10. Eventuell viderebehandling av personopplysningene
 11. Hvem personopplysningene deles med
 12. Om opplysningene overføres til tredjeland
 13. Regler for sletting og lagring

SERVICE FEATURE ONE

Whaaat? Can't believe what you are seeing? Rub your eyes as long as you want. We also have a module for presenting your device mockups. Position the image left or right.
mockup-computer-2
bg-video-161758688

SERVICE VIDEO

Showcase your awesome service with quality video content.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy

27K

1.2MIO

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed
diam sit amet, consetetur elitr.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed
diam sit amet, consetetur elitr.

Oversikt

Nedenfor finner du en oversikt over behandlinger vi har protokoller for kommuner per i dag. Biblioteket oppdateres fortløpende.
Areal og byggesak
 • Byggesak
 • Bygge, rive eller endre
 • Ny grunneiendom
 • Klagebehandling regulering- og byggesaker
 • Kommunens grunneiendommer
 • Utbyggingsavtaler
 • Festetomter
 • Kartportalen
 • Behandling av reguleringsplaner
 • Ajourføring av eiendomsregister (matrikkel)
Barnehage
 • Søke eller endre eller si opp barnehageplass
 • Hvile- og sovetid i barnehagen
 • Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen
 • Barnehagens hverdag - daglig drift
 • Barnehageopptak
 • Barnemapper i barnehagene
 • Bilder barnehage
 • Kommunikasjon barnehage – hjem
 • Grupper i sosiale medier for personal og foreldre i barnehagen (Facebook, Messenger e.l.)
 • Overgang fra barnehage til skole
 • Redusert foreldrebetaling i barnehage
 • Opplysningsplikt til barnevernet
Barnevern
 • Barnevernvakt/bekymringsmeldinger
 • Fosterhjem
 • Postbehandling i barnevernet
 • Rettslige behandlinger etter barnelov
 • Avtalebøker barnevern
 • Saksbehandling i barnevernet
 • Barnevern-oppfølging av fosterbarn
 • Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn
 • Hjemkonsulent
 • Besøk og avlastningshjem
 • Familieråd
 • Miljøterapeutisk veiledning – Foreldreveiledning
 • Tilsyn
 • Støttekontakt
 • Opphold i institusjoner for ungdom med særlige adferdsvansker
 • Opphold ved akutt- og utredningsinstitusjoner
 • Rusplassering ungdom
 • Opphold i institusjoner for ungdom (12-18)
 • Multisystemisk terapi (MST)
 • Aggression Replacement Training (ART)
 • Circle of security (COS)
 • Parent Management Training-Oregon (PMTO)
 • Marte Meo
 • Krisesenter
 • Utekontakten
Bolig
 • Bolig, utleie og finansiering
 • Bostøtte
 • Boveiledning
 • Tilskudd til tilpasning av egen bolig
 • Flyktningebolig
 • Tilvisningsrett
Brann og redning
 • Drift av brannvesen
 • Tilsyn med private bedrifter, særskilte brannobjekt
 • Oppdragshåndtering
 • Feietilsyn
Flyktninger og integrering
 • Flyktningetjenesten
 • Enslige mindreårige flyktninger
 • Voksenopplæring
GENERELLE BEHANDLINGER
 • Mottak av e-post/post/Postmottak
 • Administrere henvendelser per telefon
 • Bruk av sosiale medier
 • Anskaffelser
 • Besøksregistrering
 • Kameraovervåkning
 • Byarkiv (historisk)
 • Krise og beredskapshendelser
 • Servicetorg
 • Arkivtjenesten
HELSE
 • Finne eller bytte fastlege
 • Legebesøket
 • Trygghetsalarm
 • Legevakta
 • Migrasjonshelseteam
 • Helsehus
 • Sosialmedisinsk tjeneste
 • Rehabiliteringstjenesten
 • Hjelpemiddelservice
 • Tjenester for personer med rus eller psykiske problemer
 • Foreldreveiledning
 • Helsestasjon
 • Jordmortjenesten
 • Vaksinasjonskontor
 • Logopedtjenester
 • Skolehelsetjenesten
 • Bruk av sosiale medier
 • Helseattest røykdykking
 • Medisindispensere
 • Medisinhåndtering
 • Middagsombringing – matservering
 • Fysioterapitjenester
 • Rettslige behandlinger etter helse og omsorgsloven
 • Handikap Kort (HC-kort)
 • Ledsagerbevis
OMSORG
 • Tildeling av omsorgstjenester
 • Dagsenter for eldre
 • Støttekontakt/privat avlaster
 • TT-kort
 • Sykehjem
 • Hjemmehjelp/sykepleie
 • Omsorgsbolig
 • Dagsenter
 • Trygghetsalarm
 • Velferdsteknologi
 • Praktisk bistand og opplæring i hjemmet
 • Svangerskapsomsorgen
 • Miljøtjenester til personer mellom 18 og 67 år
 • Adgangskontroll Covid-19
HR
 • Ansatte på websiden
 • Stillingsutlysninger og ansettelse
 • Oppsigelser/ ansatte som slutter i jobben
 • Betaling av lønn, ferie og fravær
 • Administrere ansatte (personalmappe)
 • Administrere permisjon, svangerskap, fødsel og adopsjon
 • Oppfølging av sykemeldinger
 • Informasjonssikkerhet, tilgangskontroll og loggføring i IKT systemer
 • Attester og ansiennitet
 • Overvåkning av ansattes mobiltelefon (bruk av mobile device management)
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Lønnsforhandlinger
 • Timeregistrering
 • Reiser og reiseregning
 • Avvik - Melding om og håndtering av avvik
 • Administrere innleid personell
 • Behandling av disiplinærsaker
 • Behandling av forsikringer ved død (ansatt)
 • Medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler
INDIVID OG SAMFUNN
 • Krise og beredskapshendelser
 • Borgerlig vigsel
 • Valg
 • Oversikt over de som skal stemme hjemme
 • Innsyn i saksdokumenter
 • Innsyn i personopplysninger
 • Konfliktråd
KULTUR
 • Tilskudd innen kultur og idrett
 • Filmbibliotek
 • Utlån av bøker
 • Arrangementer og aktiviteter
 • Utlån av e-bøker
 • Utlån av PC for besøkende
 • Bokbussen
 • Byarkiv
 • Leie av torg og uteområder
 • Leie av lokaler, haller o.l., samt utstyr til arrangementer
 • Svømmehaller
 • Ungdomsrådet
 • Kulturskole
 • Kulturskolen: søknad om friplass eller permisjon
 • Stipend og kulturpriser
 • Utleie av kulturhus eller kino
 • Kino/kulturhusforestillinger
 • Nyhetsbrev fra kulturaktiviteter
LANDBRUK
 • Fradeling og omdisponering
 • Nydyrking
 • SMIL
 • Tidligpensjon i jordbruket
 • Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning
 • Beredskapsavløsning
 • Skogsveg
 • Hogstmelding
 • Skogfond
 • NMSK tilskudd
 • Ettersøking
 • Oversikt over grunneierlag, utmarkslag og elgvald
 • Motorferdsel i utmark
NAV
 • Opplysning, råd og veiledning
 • Økonomisk stønad
 • Nødbolig (Midlertidig bolig)
 • Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
 • Gjeldsrådgivning
POLITIKK OG DEMOKRATI
 • Kommunestyret
 • Formannskapet
 • Komiteer, råd og utvalg
 • Postliste, møteplan og saksdokumenter
 • Kontrollutvalget
 • Rekruttering og organisering av valgfunksjonærer
 • Administrasjon av politikere i styrer, råd og utvalg
SKATTER OG AVGIFTER
 • Eiendomsskatt
 • Kommunale avgifter
 • Innkreving av skatt og arbeidsgiveravgift
 • Kontroll av arbeidsgivere
 • Ettergivelsessaker
 • Innkreving av kommunale krav
SKOLE
 • Skolefritidsordningen, søknad og drift.
 • Innmelding i skole
 • Individuelle opplæringsplan
 • Underveis- og sluttvurdering
 • Kommunikasjon skole – hjem
 • Skolehverdagen
 • Elevråd, skolemiljøutvalg og samarbeidsutvalg
 • Skoleskyss
 • Samtykkeinngåelse for bruk av bilder, film, lydopptak mv.
 • Elevadministrering – tilgangsstyring
 • Vedtak om elevpermisjoner
 • Forsikring av elever
 • Uønskede hendelser (mobbing, konflikter og lignende)
VANN, AVLØP, AVFALL OG DRIFT
 • Avfallshåndtering
 • Drift og forvaltning
 • Bydrift
 • Byggforvaltning og drift
 • Kommunalt renhold
 • Vann og avløp
 • VA-søknad
 • Slamtømming
 • Tilknytningsplikt vann

Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne en hyggelig prat for å finne en god løsning for dere