Skip to content
Web HERO header (18)

Risikovurdering

SERVICE FEATURE ONE

Whaaat? Can't believe what you are seeing? Rub your eyes as long as you want. We also have a module for presenting your device mockups. Position the image left or right.
mockup-computer-2
Oversikt og rapportering

Samsvar risikovurdering

Samsvar risikovurdering er en sikker og stabil skyløsning som har vært i drift siden 2011. Løsningen har et stort antall brukere både i offentlig og privat sektor. Ved behov kan løsningen leveres som en on-prem løsning.

Løsningen er oversiktlig og intuitiv, og baserer seg på å ta i bruk ansattes kunnskaper og erfaringer på en pedagogisk måte. Samsvar risikovurdering var tidligere en del av Whatif og er nå en integrert del av Samsvar. 

Samsvar mockup (9)

Gjennomføring

Løsningen var opprinnelig et spillbrett (risikomatrise) med risikokort som skulle plasseres på matrisen. I den digitale versjonen har vi beholdt alt dette, med de muligheter som digitale løsninger gir, eksempelvis å kunne velge ulike matrisetyper.

Brukeren velger hvilket objekt/tema som skal risikovurderes. Deretter velges aktuell modul (eller lager en modul tilpasset temaet) og ønsket risikomatrise. Hver risiko gjennomgås mht. sannsynlighet og konsekvens og brukeren kan angi konsekvenser for liv og helse, økonomi, personvern, miljø, nedetid etc.

Risikoer kan aksepteres, iverksettes tiltak, eller adresseres til beredskapsplanen. Løsningen lager automatisk en rapport per vurdering og alle resultater inngår på objektets eget dashbord. 

Oversikt og rapporter

I Samsvar risikovurdering utføres mesteparten av arbeidet med å klikke på funksjonene og skrive der det er hensiktsmessig. Rapportene generes i løsningen ut fra arbeidet som er utført.

Hvert tema/objekt og hver avdeling har et eget dashbord hvor følgende kommer fram:

  • Overordnet risikobilde for hele virksomheten
  • Risiko score for objektet/temaet/avdelingen, med trender
  • Risikoene med høyest score (størst risiko)
  • Status for risikoene ("akseptert", "tiltak under arbeid" eller "håndteres i beredskapsplanen")
  • Oversikt over tiltak ("under arbeid", "gjennomført" eller "over frist")
  • Rapport for hele objektet, inkludert status for tiltak etc.
  • Risikorapport fra hver vurdering 

 

Fra de ulike dashbordene kan virksomheten automatisere jevnlige risikorapporter som sendes til ledelsen per e-post, eksempelvis en gang i måneden. 

Web HERO header (49)

Gjenbruk

Når en risikovurdering i Samsvar er utført kan den enkelt åpnes senere for å justere risikobildet ut fra hendelser som har skjedd, endringer i risiko osv. Mange kunder benytter den samme risikovurderingen over mange år. Ved utførelse av en risikovurdering, eksempelvis på en skole, kan vurderingen sendes til en annen skole som kan ta den i bruk og evt. endre ved behov. Dette er en tidsbesparende funksjon. Alle risikomoduler som utarbeides i virksomheten vil automatisk bli tilgjengelig for andre i et eget bibliotek. 

Nyttig for ledere

Oversiktsbilde

Ledelsen vil med Samsvar ha et oversiktsbilde for hele virksomheten som viser risikoen i avdelinger og for objekter med en risk score for hver avdeling/objekt, samt trender. Ved å klikke på avdelingen/objektet vil det fremkomme et dashboard som viser de høyeste risikoene og status for disse, oversikt over tiltak som er i arbeid, trender etc.

Automatiske rapporter

I tillegg kan det automatiseres en risikorapport til ledelsen, eksempelvis en gang i måneden. Løsningen automatiserer rapporten på e-post til ledelsen og andre som bør være oppdatert. 

Bibliotek med maler

Vi har gjennom mange år hatt utstrakt samarbeid med kundene våre og bygd opp et omfangsrikt bibliotek med risikomoduler som kan leveres som en del av leveransen.

Blant annet har vi mange aktuelle moduler for HMS, Personvern, informasjonssikkerhet, miljørettet helsevern, sykehjem, dammer og kraftstasjoner etc. De ferdige modulene inkluderer et sett med aktuelle risikoer og aktuelle barrierer som gjør arbeidet med risikovurderingen svært mye enklere.

Ta kontakt med oss

Vi tar gjerne en hyggelig prat for å finne en god løsning for dere

bg-video-161758688

SERVICE VIDEO

Showcase your awesome service with quality video content.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy

27K

1.2MIO

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed
diam sit amet, consetetur elitr.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed
diam sit amet, consetetur elitr.