Skip to content
Blogg (7)-1
Mona LyseboNov 9, 2023 7:55:32 AM

Kongsvinger tester smart teknologi for bedre beslutninger

Smart-kommunen Kongsvinger satser på ny digital teknologi for å gjøre kommunen til et bedre sted å leve, bo og jobbe. Med mål om bedre utvikling og drift av innbyggertjenester, testes nå bruk av IoT-sensorer sammen med AIoT-plattformen for automatisert datainnhenting og innsikt.
 

Ønsker datadrevne beslutninger basert på virkeligheten

Kongsvinger kommune har en tydelig strategi om å basere beslutninger på fakta for å nå sine mål. Dette krever et godt datagrunnlag. Utfordringen har vært å samle og aggregere all tilgjengelig data og omgjøre det til nyttig informasjon.
 
Anne Kjersti Briskerud er Smart-kommune rådgiver og har ansvaret for flere av kommunens prosjekter rundt det å ta i bruk ny teknologi for å forbedre offentlige tjenester.  Kommunen har fram til nylig verken hatt fokus på eller systemer for å samle og analysere data til bruk på tvers av fagområder. Det har vært mye å lære den første tiden, både i hvordan ulike teknologier fungerer og hvordan data kan nyttiggjøres utenfor sine fagspesifikke applikasjoner.
 
«Vi må tørre å teste for å lære hvordan vi får verdifulle data. Vi må finne ut hvilke målinger som gir oss gode svar og hva slags utstyr og infrastruktur som må på plass for at registreringene kan gjennomføres. Målet er å ta faktabaserte beslutninger basert på virkelige data»
Anne Kjersti Briskerud, Smart-kommune rådgiver i Kongsvinger kommune

 

kongsvinger smart kommune

Anne Kjersti Briskerud fra Kongsvinger kommune og Tonje Hokholt Nordli fra Sikri ser nærmere på trafikkmålere, smarte benker og smarte avfallsbeholdere som registrerer og sender datamålinger.

 

Hvilke data skal samles inn – og hvordan?

I kommuneplanen er det en overordnet strategi om å legge til rette for økt bruk av det offentlige byrom og grønn mobilitet. Utviklingen av byen skal også legge til rette for økt vekst for handelsstanden som opplever stor handelslekkasje til Sverige som bare er tre mil unna.
 
Pågående prosjekter har tatt utgangspunkt i disse målene og har definert behov for data om 
  • Trafikkflyt
  • Bruk av offentlige byrom 
  • Inneklima i kommunale bygg
 
Datakilder som benyttes er ulike IoT-sensorer (fysiske sensorer koblet til internett) plassert strategisk i byen:
  • Tellere i trafikken (antall og retning av gående, syklende og kjørende)
  • Smarte benker og avfallsbeholdere i byrom
  • Målere av inneklima i kommunale bygg (luftfuktighet, temperatur, radonnivå mv.)
 
«Det interessante her er å se hva som faktisk skjer, også når forutsetninger endres»
Anne Kjersti Briskerud, Smart-kommune rådgiver i Kongsvinger kommune

 

Fra data til innsikt og beslutninger

Hos Kongsvinger samles nå all sensordata i AIoT, en plattform for å samle inn og sammenstille, analysere og visualisere data fra mange ulike kilder. På sitt tilpassede dashboard får kommunen en fortløpende status og samlet statistikk for alle målinger og registreringer.

Sammenstillingen av data gir mer informasjon enn enkeltregistreringene. Gjennom smart overvåkning, varsling og automatisk rapportering i AIoT, får data nå en verdi som grunnlag for handling.

AIoT dashboard med direktesendt data og statistikk

Hilde Nygaard og Anne Kjersti Briskerud med oversikt over direktesendt data fra sensorer til AIoT-plattformen hos kommunen.

Resultatene visualiseres både på kart, i 3D bygningstegninger og i statistikk. Statusrapporter genereres automatisk, slik at det blir enkelt for ansvarlige å følge med og sette i gang nødvendige tiltak.

 

"Nye måter å sette sammen data på gir nye muligheter til innsikt. AIoT-plattformen gjør det enkelt å samle data fra ulike kilder. Vi får god oversikt og statistikk, nyttige varslinger og automatiske rapporter. Dette gir oss gode indikatorer for beslutninger og vurdering av måloppnåelse"

Anne Kjersti Briskerud, Smart-kommune rådgiver i Kongsvinger kommune

 

Veien videre krever samarbeid, deling og infrastruktur

Anne Kjersti Briskerud konkluderer med at godt datagrunnlag er essensielt for å erstatte synsing med faktabaserte beslutninger. For å lykkes med å ta i bruk ny teknologi til innhenting av data, må også nødvendig infrastruktur på plass. Mange sensorer krever for eksempel strøm på steder dette i dag ikke er tilgjengelig. Testing og utvikling krever godt samarbeid mellom næringsliv, kommune og innbyggere slik at vi kan dra nytte av ulike erfaringer og dele data og løsninger.

 

Mer om de enkelte testprosjektene hos Kongsvinger kommune

 

Trafikkflyt som pilotprosjekt

Trafikkflyt er en viktig bit av bildet som må fungere for å nå de overordnede målene om økt bruk av offentlig byrom, grønn mobilitet og redusert handelslekkasje. Det må være enkelt og tilgjengelig for innbyggere å benytte sentrum – og det må være trivelig/hyggelig å komme dit.

Hilde Nygaard, rådgiver Miljø og Samfunn, forteller at det i dag eksisterer mange ulike meninger om trafikkproblemer. Blant annet er det en utstrakt oppfatning at det er mye kø, at mange kjører småveier for å unngå bompenger på motorveien, at det er for få parkeringsplasser og for mye gjennomfartstrafikk. Er dette reelle problemer eller synsing?

For å få et bedre grunnlag for beslutninger om trafikkendringer, har kommunen har plassert ut IoT-målere som registrerer trafikken. Ved å telle antall og retning på syklende, gående og kjørende på flere sentrale steder, kan data genereres og gi svar på hvordan trafikkflyten er normalt sammenlignet med flyten ved endrede forutsetninger. Eksempelvis hva som skjer dersom en av to broer over Glomma stenges ved veiarbeid.

 

"Ved å opparbeide faktabasert data kan kommunen gjøre justeringer for problemområder i forbindelse med kø – og så måle om tiltakene faktisk gir ønskede resultater.

Målingene vi har gjort så langt viser for eksempel at få endrer reisevalg selv om strekningen endrer seg på grunn av for eksempel veiarbeid"

Hilde Nygaard, rådgiver Miljø og Samfunn i Kongsvinger kommune

 

Pop-up gate med smarte(?) ting

I sommer stengte kommunen en gate for trafikk, satte opp blomster og grønt og inviterte næringsliv og frivillige til å bidra med aktiviteter og arrangementer. Målet var å se om innbyggerne tok dette i bruk.

Fire smartbenker med registrering (sittebenker med mobillading, verktøy for reparasjon av sykler mv.), og to smarte avfallsbeholdere som varsler behov for tømming ble satt opp. 

Konklusjonen ble at det var aktiviteter som fylte gata med folk – ikke opprustingen i seg selv. Dermed fikk kommunen bedre kunnskap om hva som skal til for økt bruk av byrommet.

Prosjektet ga også innsyn i noen uforutsette utfordringer. Nye "smarte" ting med innebygd måling trenger blant annet strøm, noe som ikke er på plass alle steder i et eksisterende bymiljø. Det sees imidlertid et stort potensiale dersom tingene blir enda litt smartere og infrastrukturen kommer på plass. Eksempelvis kan søppeldunker tømmes når de faktisk er fulle, ikke basert på antatt tømmebehov.
 

Blogg (10)-1 Blogg (11)
Anne Kjersti Briskerud fra Kongsvinger kommune og Tonje Hokholt Nordli fra Sikri i kommunens pop-up gate i sentrum.

 

Sensormåling av inneklima

IoT-sensorer i kommunale bygg måler blant annet luftfuktighet, temperatur og radonnivå. Ved å samle disse data i AIoT-plattformen, får kommunen raskt overblikk over status og eventuelle behov for tiltak og justeringer.


Blogg (9)-1-1

Eksempler på rapporter om inneklima

 

Om AIoT

AIoT er en uavhengig plattform som kan samle, strukturere og analysere data fra alle slags datakilder, både egne og eksterne. Løsningen er enkelt skalerbar, og dere eier hele tiden deres egne data. 

 

"Verdien ligger i det å finne sammenhengene i data. Med AIoT kan dere koble egne og eksterne data og få ny innsikt"

Tonje Hokholt Nordli, Innovatør i Sikri

 

Studenter fra NTNU har tidligere laget et konsept som innebærer at sensordata analysert av AIoT kan formidles gjennom en AI/KI (kunstig intelligens) og samtaleroboten GPT-4 til brukere med ansvar for drift og inneklima. Les mer om studentenes konsept her.

 

Enkelt å komme i gang

Med AIoT ligger alt til rette for enkelt å kunne ta gode datadrevne beslutninger basert på virkeligheten. Et godt råd: Dere bør starte å samle data med en gang. Jo lengre dere venter, jo mer data går dere glipp av. Les mer om AIoT plattformen og ta kontakt for en gratis demo

 

AIoT

 

Teknologibegreper

IoT: Internet of things (IoT) er et begrep om fysiske gjenstander som kobles til internett.  
«Tingenes internett, også kjent under det engelske begrepet internet of things, er nettverket av identifiserbare gjenstander som er utstyrt med elektronikk, programvare, sensorer, aktuatorer og nettverk som gjør gjenstandene i stand til å koble seg til hverandre og utveksle data.» (Ref: Tingenes internett – Wikipedia)

GPT: Teknologi som gjennom kunstig intelligens (KI) og maskinlæring gir sammenhengende og naturlig tekst til eksempelvis en samtalerobot.

AIoT: Plattform fra Sikri som sammenfatter data fra tingene, i dette tilfellet fra ulike tellere og sensorer. Plattformen kan samle inn og sammenstille, analysere og visualisere data fra mange ulike kilder. Smart overvåkning og automatisk rapportering gir data verdi som grunnlag for handling.

 

AIoT WORKSHOP (3)

 

avatar

Mona Lysebo

Marketing Manager